Balans

31-12-2021 31-12-2020
€ x 1.000 € x 1.000
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.301 1.138
Inventaris en inrichting 646 793
Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.323 706
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar 8.498 8.513
11.768 11.150
Financiële vaste activa
Deelnemingen 518 515
Beleggingen 16.148 14.708
16.666 15.223
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product media aanbod 40.214 25.221
Vorderingen en overlopende activa
Handelsdebiteuren 2.601 3.179
Belastingen en premies sociale verzekeringen 336 121
Pensioenpremie - 1
Overige vorderingen 3.703 5.083
Overlopende activa 1.534 1.672
8.174 10.056
Liquide middelen 17.667 23.246
TOTAAL 94.489 84.896
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 32.397 32.397
Reserve voor media-aanbod 5.500 5.500
Reserve Koersverschillen Beleggingen 1.908 1.317
39.805 39.214
Voorzieningen
Personeelsaanspraken 1.108 1.160
Overige voorzieningen 453 2.404
1.561 3.564
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Overgedragen Reserve Media-aanbod 3.532 332
Leveranciers 12.993 5.264
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.993 1.998
Pensioenpremie 7 137
Overige schulden 22.476 21.753
Overlopende passiva 12.122 12.634
53.123 42.118
TOTAAL 94.489 84.896