Compliance

Compliance

De Directie realiseert zich dat men een bijzondere verantwoordelijkheid heeft omdat de omroep publiek geld ontvangt om haar taken uit te oefenen. Integriteit is dan ook uitgangspunt van het beleid van AVROTROS. Belangrijk onderdeel daarvan is het voorkomen van belangenverstrengeling. Dit gebeurt door te sturen op een open organisatiecultuur waarin wordt gesproken over normen en waarden. Specifiek voor leidinggevenden geldt dat er aandacht is voor voorbeeldgedrag. Voor alle medewerkers geldt dat jaarlijks wordt gevraagd om een compliance verklaring in te vullen waaruit blijkt dat geen sprake is van belangenverstrengeling. Daarnaast is een klokkenluidersregeling van kracht conform de Governance code voor de publieke omroep.

Naleving van de wet- en regelgeving behoort tot de primaire taken van AVROTROS. Er is een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet normering topinkomens en regels ter zake van integriteit en governance door NPO en Commissariaat voor de Media. Per 1 juli 2021 is de Governance code Publieke Omroep 2018 vervangen door de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. De daarin opgenomen uitgangspunten zijn al onderdeel van de governance-bepalingen binnen AVROTROS. Op een aantal punten zijn deze geactualiseerd en zullen in 2022 waar noodzakelijk verder worden uitgewerkt o.a. in de Mediagedragscode van AVROTROS.

Er is continue aandacht voor de verbetering van de interne organisatie. Bedrijfsprocessen die deugdelijk zijn ingericht en zorgvuldig worden beheerst, leveren een belangrijke bijdrage aan een gedegen administratieve organisatie en verkleinen het risico dat publiek geld wordt besteed aan doeleinden waar het niet voor is bestemd. Zo wordt in de administratie een zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen hoofd- en neventaken om publieke- en private geldstromen te kunnen verantwoorden. Beheersingsmaatregelen zijn effectief ontworpen en aandachtspunten worden opgevolgd.

De financiële verslaglegging is opgesteld rekening houdend met BW2 titel 9; De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 2021 (hierna RJ); De Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2020 (hierna: Handboek); Mediawet 2008, Mediabesluit 2008 en Mediaregeling 2008; Europese wet- en regelgeving; Wet normering topinkomens (en controle- protocol); Afsluit- en aanwijzingen brieven van voorgaande jaren, en Overige voorschriften en beleidsregels van het Commissariaat en is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de externe accountant. AVROTROS staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen waaronder voornamelijk uitgeverijen van programmabladen. Een toelichting daarop wordt gegeven in de jaarrekening onder groepsverhoudingen.