Risicomanagement

Risicomanagement

Raamwerk en ontwikkelingen in 2021
AVROTROS heeft een gedegen risicomanagementsysteem met als doel om de organisatie- doelstellingen te helpen realiseren. Het risicomanagement door de jaren heen bij AVROTROS heeft altijd in het teken gestaan van integere- en beheerste bedrijfsvoering.

Het risicomanagementproces van AVROTROS kent een aantal kern onderdelen:

  1. Risicobewustzijn
  2. Risicogovernance
  3. Risicostrategie
  4. Risicoprocessen

Dit zijn de vier onderdelen van ons risicomanagement raamwerk conform het RAVC-model en COSO-Enterprise Risk Management (ERM).

Risicobewustzijn
Het écht doorleven van de grootste risico’s en onzekerheden is essentieel en maakt integraal onderdeel uit van onze cultuur. Dit vanuit de RvT, Directie, afdelingshoofden, projecten, programma’s en alle medewerkers. Wij hebben naast een aantal hard controls, ook focus op soft controls. De menskant van risicomanagement is essentieel en heeft de aandacht bij AVROTROS.

Risicogovernance
AVROTROS heeft een risicogovernance, waarbij elk risico en elke beheersingsmaatregel een eigenaar kent, zodat verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. In het proces van risicomanagement worden ook de risico’s meegenomen ten aanzien van wet- en regelgeving, te denken valt dan aan privacy- en mediawetgeving. Er zijn binnen AVROTROS aangewezen functionarissen die het proces van risicomanagement en compliance monitoren en opvolgen.

Risicostrategie
AVROTROS heeft een keuze gemaakt voor een risicomanagementraamwerk dat aansluit bij de werkwijze en cultuur van AVROTROS en als marktconform bestempeld kan worden, naast de geldende richtlijnen ten aanzien van risicomanagement. Zo werken wij met het COSO-Enterprise Risk Management (ERM) en het RAVC-model voor het concretiseren van het risicomanagementproces aan de ene kant en de risicohouding en risicobereidheid aan de andere kant. Vanuit een wettelijk perspectief wordt de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 400.110 nageleefd.

Risicoprocessen
AVROTROS heeft bovenstaande proces ingedeeld naar twee cycli: De strategische risicomanagementcyclus: deze cyclus behelst onder andere het inrichtingsvraagstuk over risicogovernance, risicohouding van het Directieteam en risicobereidheid vastgesteld door het Directieteam en de strategische risico’s in relatie tot het strategisch plan.

De operationele risicomanagementcyclus: deze cyclus gaat over het expliciteren van de operationele (IT)-, journalistieke-, compliance- en financiële risico’s die gelopen worden op alle afdelingen. Deze risico’s worden opgenomen in de risicomanagement rapportage van AVROTROS en worden door alle afdelingshoofden opgevolgd en besproken met de Directie.

Beide cycli maken onderdeel uit van de reguliere planning & control cyclus van AVROTROS en vormt zo een integraal onderdeel van de gehele bedrijfsvoering.

Risicoacceptatie
Onderstaand een weergave van de risicobereidheid. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.