Exploitatierekening

2021 2020
€ x 1.000 € x 1.000
Baten
Vergoedingen OCW 103.402 98.329
Omroepbrede Middelen 4.221 13.568
Inzet overgedragen reserve media-aanbod 332 -
Subtotaal baten media-aanbod 107.955 111.897
Programma-gebonden eigen bijdrage 2.832 1.688
Opbrengst programmabladen 25.046 26.137
Opbrengst overige nevenactiviteiten 2.735 2.336
Opbrengst verenigingsactiviteiten 1.997 2.205
Barteringbaten 292 338
Som der bedrijfsopbrengsten 140.857 144.601
Lasten
Lonen en salarissen -26.934 -27.250
Sociale lasten -7.214 -7.248
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa -1.314 -1.371
Directe productiekosten -93.230 -97.578
Overige bedrijfslasten -9.261 -9.591
Barteringlasten -292 -338
Som der bedrijfslasten -138.245 -143.376
Bedrijfsresultaat 2.612 1.225
Financieel resultaat 928 525
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 3.540 1.750
Vennootschapsbelasting -8 -9
Over te dragen reserve voor media-aanbod -3.532 -332
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen - 1.409
FTE gemiddeld 387 392
FTE ultimo 376 384