Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de omroepvereniging AVROTROS en heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken in de Vereniging, waarvan het omroepbedrijf onderdeel is.  De Raad van Toezicht is onder meer verantwoordelijk voor goedkeuring van het door de Statutaire Directie bepaalde beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

Vanuit de rol die de Raad van Toezicht heeft, wordt de Statutaire Directie gevraagd en ongevraagd met raad en advies ter zijde gestaan. Bij de vervulling van de taken kijkt de Raad van Toezicht naar het belang van de Vereniging AVROTROS, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke omroepinstellingen. Hierbij wordt geen invloed uitgeoefend op de inhoud van de programmering, maar wordt wel de kleur van de omroep bewaakt.

Focus:

Voor de Raad van Toezicht is het van groot belang geweest om in 2021 meer dan ooit de focus te leggen op waar AVROTROS precies voor staat en wat de gemeenschappelijke cultuur is die de omroep uitdraagt. De Raad van Toezicht heeft zich toen in 2020 de nieuwe samenstelling is gevormd onder andere tot doel gesteld om focus te houden op de toegevoegde waarde van AVROTROS binnen de publieke omroep. AVROTROS is een algemene omroep, gericht op een breed publiek en onderscheidt zich als omroep in haar toon en benadering, die constructief, verbindend en toegankelijk is.

De van overheidswege opgelegde facilitaire samenwerking van AVROTROS met omroep PowNed heeft met name in de laatste helft van 2021 de agenda van de Raad van Toezicht in belangrijke mate bepaald. De totstandkoming hiervan heeft een groot stempel gedrukt op de werkzaamheden, omdat de goedkeuring van deze samenwerking veel dilemma’s opriep vanwege de (afwijkende) wettelijke structuur. Zodoende is alle binnen de raad (en Vereniging) aanwezige expertise ingezet om deze facilitaire samenwerking te realiseren. De Raad van Toezicht heeft daarbij niet alleen toezicht gehouden op het proces, maar ook de Directie (en Vereniging) met raad en daad bijgestaan. Om zo in eensgezindheid en zo wijs mogelijk het algemeen belang van AVROTROS en publieke omroepbestel te dienen.

AVROTROS heeft zich in het proces van meet af aan hard gemaakt voor een samenwerking die uitsluitend betrekking heeft op de niet-programmatische afdelingen. Vanuit het besef dat van het publieke geld dat naar de omroepen gaat zo veel mogelijk bij de programma’s terecht dient te komen, vindt de Raad van Toezicht het logisch dat er kritisch wordt gekeken naar kosten van de ondersteunende afdelingen en dat deze (facilitaire) kosten binnen bepaalde kaders tussen omroepverenigingen gedeeld kunnen worden.

Echter, onder geen beding mag hierdoor de pluriformiteit van het omroepbestel in het gedrang komen of de continuïteit van AVROTROS. In nauwe samenspraak met de Directie, de OR en Verenigingsraad (en in deze met name de commissie strategie & beleid) alsmede in overleg met OCW, Commissariaat van de Media en de NPO zijn de bezwaren, de kanttekeningen en dilemma’s indringend besproken. Het was logischerwijs bepaald geen gemakkelijk proces, maar de uitkomst is gedegen en wordt in de volle breedte gedragen: AVROTROS en PowNed hebben een facilitaire samenwerkingsovereenkomst gesloten die de instemming heeft van de betrokken gremia.

De RvT wil hier haar waardering uitspreken voor de betrokken wijze waarop de OR en de Verenigingsraad in deze complexe materie haar rol en functie hebben vervuld.

Juist de begeleiding van dit proces heeft voor de Raad van Toezicht andermaal duidelijk gemaakt hoe belangrijk de eigen identiteit van AVROTROS is binnen genoemde pluriforme publieke omroep. En hoe belangrijk het is om met een ‘eigen stempel’ het publiek te inspireren, te informeren en te verbinden. De identiteit van AVROTROS wordt sterk bepaald door het media-aanbod, dat in alles het DNA van AVROTROS in zich heeft en een grote groep mensen aanspreekt.

Meer dan ooit is duidelijk geworden hoe AVROTROS met een eigen geluid, met gerichte inhoudelijke keuzes en met sterke programmatitels het bestaansrecht als individuele omroep binnen de NPO verdient.

Daarnaast was 2021 natuurlijk ook het jaar van een zeer geslaagd Eurovisie Songfestival. Een complex evenement, dat in 2020 vanwege de coronapandemie voor het eerst in de geschiedenis is uitgesteld. De verplaatsing naar 2021 bracht extra kosten met zich mee. De Raad van Toezicht hield op dit gebied vanuit haar toezichthoudende rol kritisch  zicht op de financiën en de verslaglegging hieromtrent. Het evenement heeft Nederland internationaal enorm op de kaart gezet en is binnen de begroting gebleven.

De Raad van Toezicht houdt met gericht advies en gerichte vragen de organisatie scherp omtrent de publieke taak en omtrent de beweegredenen om programma’s te maken en is voornemens dit te blijven doen. Een goede werkrelatie met de AVROTROS-Directie is daarvoor van groot belang en deze wordt door de Raad van Toezicht als constructief en prettig ervaren.

Ook in 2021 is er opnieuw veel aandacht vanuit de Directie geweest voor (extra) communicatie en het ondersteunen van medewerkers, niet alleen in praktische maar zeker ook in mentale zin. De raad wil graag haar waardering uitspreken voor de wijze waarop Directie en medewerkers met de COVID-pandemie zijn omgegaan.